حکمتانه

طراحی و ساخت بیمارستان و مراکز  درمانی آزمایشگاهی تحقیقانی مرتبط با پزشکی و آزمایشگاهی